Les Biblies de Ripoll. Vol. 1: Vatic. lat. 5729.

Les Biblies de Ripoll. Vol. 1: Vatic. lat. 5729.